ISUZU TURBO TURBO
TURBO NO VEHICLE TYPE PIECE NO
703724-5001 HITATCHI EX 200-1 114400-2100
466569-5001 HITATCHI EX 400-3 114400-3171
     
     
VB 300018 CIDD HITATCHI ZAXIS 450IHI 114400-3830
VB 290021 CIAQ HITATCHI ZAXISIHI 114400-3140
VB 730022 CIBQ FIAT HITATCHI FH 330-3IHI 114400-3340
VB 570031 CICZ HITATCHI 230, CASE 290IHI 114400-3770
VC 440031 CIES HITATCHI ZAXIS 280IHI 897362-8390
VB 300019 CIDL HITATCHI ZAXISZX650IHI 114400-3840/41
VA 570033 CIDB HITATCHI EX 355IHI 114400-3900
VA 720032 CIBV HITATCHIIHI 114400-3480
VA 570094 CIEY HITATCHI 220IHI 114400-4430
     
VA 430101 CIFN KAWASAKI KEPÇE ZAXIS 163IHI 898019-8930
     
VA 570093 CIEX SUMİTOMO HX 350 114400-4420
     
49188-01831TD08 HITATCHI KAWASAKI450 114400-4440/41
49134-00021 HITATCHI KAWASAKI450 114400-3530